W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,

tel. 91 48 00 700/800
fax 91 48 00 705

e-mail: kancelaria@pum.edu.pl

NIP 852-000-67-57
REGON 000288886

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /PUM/skrytka

Zapraszenie do składania ofert na prenumeratę bazy UpToDate w roku 2024.

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 
ul. Rybacka 1
70 110 Szczecin 

Zaprasza 
do składania ofert na prenumeratę bazy UpToDate w roku 2024.
 
Przedmiotem zamówienia jest odnowienie prenumeraty bazy UpToDate na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.
 

Dane zamawiającego:
Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

Miejsce dostawy:
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
al. Powstańców Wlkp. 20, 
70-110  Szczecin.


Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Edyta Rogowska
Biblioteka Główna
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 20, 70-110 Szczecin
tel. +48 91 441 4503
Edyta.Rogowska@pum.edu.pl

Opis przedmiotu zamówienia 

UpToDate jest elektronicznym systemem zapewniającym personelowi medycznemu dostęp do codziennie aktualizowanych informacji medycznych opartych na Evidence Based Medicine. Jest to pełnotekstowa baza zawierająca niemal 12 000 zagadnień medycznych, ponad 9 300 skategoryzowanych zaleceń i 35 000 elementów graficznych w 25 specjalnościach. UpToDate jest tworzony przez globalną sieć ekspertów, którzy łączą wytyczne wynikające z najnowszych opublikowanych badań naukowych ze swoją wyjątkową wiedzą kliniczną. Tym samym gwarantują, że treści w UpToDate są godnymi zaufania i pomagają klinicystom w podjęciu najbardziej odpowiednich decyzji klinicznych, także, w przypadku gdy brak jest dowodów naukowych lub są one niejednoznaczne. Zamówienie dotyczy wersji Advanced. Dostęp do bazy realizowany za pomocą identyfikacji adresu IP.  Liczba jednoczesnych użytkowników – nieograniczona.

Warunki realizacji:

Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 2.
 
Sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia).
Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN i zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać
1. Pełną nazwę firmy i jej siedzibę, informacje o prowadzonej działalności. 
2 Dokument potwierdzający, że Oferent jest aktualnie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Oferenta, przy czym złożony podpis musi być czytelny (imię i nazwisko) lub opatrzony pieczęcią imienną. 
4. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej w języku polskim zgodnie z treścią załączników.  
5. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres: 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Biblioteka Główna
Al. Powstańców Wlkp. 20
70-110 Szczecin
 
6.Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:  Edyta.Rogowska@pum.edu.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 15 listopada 2023 r. o godz.15.00. Za datę złożenia ofert uznaje się datę ich wpływu do Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

Pomorski Uniwersytet Medyczny zastrzega dobie prawo do swobodnego rozpatrywania ofert oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

O wynikach wyboru Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zawiadomi tylko tego Oferenta, którego oferta została wybrana. 
Z wybranym podmiotem umowę zawiera kierownik jednostki.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r., poz.1129  z poźn.zm.) w związku z art. 4d ustawy.

Załączniki

Powiadom znajomego