Nazwa podmiotu publicznego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • ...


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-08-09

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Agata Maziarz

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Agata Maziarz

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: bon@pum.edu.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 918132602

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

2. Twoje żądanie powinno zawierać:
       1) Twoje imię i nazwisko, 
       2) Twoje dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu), 
       3) dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
      4) opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

3. Zrealizujemy Twoje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy Ciebie o tym niezwłocznie i wskażemy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

4. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnej z Twoim zgłoszeniem, możemy zaproponować Ci alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę 
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

5. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, jeśli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać: 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku. Podmiot może dalej umieścić dodatkowe, nieobowiązkowe informacje, na przykład: deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych, na przykład „Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA”, „Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy” itp., deklarację o poprawieniu obecnej sytuacji, na przykład „Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo” itp., łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej wykonanej przez podmiot publiczny lub podmiot zewnętrzny. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.Dodatkowe informacje: