Dostawa materiałów i odczynników na potrzeby realizacji Minigrantu nr 11  pn. "Innowacyjny  zestaw do pobierania krwi pępowinowej u wcześniaków"